Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem https://pelnykoszyk.pl prowadzony jest przez firmę Pietras Group S. C. z siedzibą w Legnicy,  NIP 6912518362, REGON 365606145, e-mail sklep@pelnykoszyk.pl, nr telefonu +48 537 321 121. Firma posługuje się rachunkiem bankowym o numerze 05 1140 2004 0000 3202 7650 8569.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu pelnykoszyk.pl są przetwarzane przez Pietras Group S. C. z siedzibą w Legnicy
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep pelnykoszyk.pl
 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie https://pelnykoszyk.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://pelnykoszyk.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena detaliczna - standardowa cena brutto sprzedaży oferowanych towarów i usług.
  2. Cena hurtowa – cena brutto obowiązująca przy sprzedaży przez sklep pelnykoszyk.pl firmom, znajdującym się w grupie Hurtownicy (zakupy powyżej 1000 netto).

Zamówienia

 1. Sklep internetowy pelnykoszyk.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym pelnykoszyk.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie pelnykoszyk.pl kierowane  do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę pelnykoszyk.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym pelnykoszyk.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • Przelewem na rachunek bankowy firmy Pietras Group S. C.
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Firma Pietras Group S. C. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Pietras Group S. C. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego pelnykoszyk.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma Pietras Group S. C. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym firmy Pietras Group S. C. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku firma Pietras Group S. C. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona  w firmie Pietras Group S. C.
 6. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru do klienta jest bezpłatne; w tym celu klient powinien wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny otrzymany od firmy Pietras Group S.C.
 8. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, firma Pietras Group S. C. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, firma Pietras Group S. C. jest uprawniona do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
        Pietras Group S. C.
        ul. Jaworzyńska 58
        59-220 Legnica
 2. Kontakt      
        sklep@pelnykoszyk.pl
        tel. +48 537 321 121

Postanowienia końcowe

 1. Firma Pietras Group S. C. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego pelnykoszyk.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli
  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://pelnykoszyk.pl
 6. Regulamin Sklepu Internetowego pelnykoszyk.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).